دادنامه

دادنامه

پرونده کلاسه …….. شعبه …. دادگاه عمومی خانواده تهرا (مجتمع عدالت) دادنامه شماره …..

خواهان : محسن ….. به نشانی ……….

خواندگان : ۱- فاطمه ….. و ۲-  منیره ……

خواسته : تجویز ازدواج مجدد

رأی دادگاه

در این پرونده آقای محسن ….. فرزند …… با تقدیم دادخواستی به طرفیت خانم فاطمه …… فرزند ….. و خانم منیره ….. فرزند ….. بخواسته صدور مجوز ازدواج مجدد با خوانده ردیف دوم اظهار داشته است که ضمن اخذ رضایت خوانده ردیف اول که همسر شرعی و دائمی وی می باشد قصد دارد با خوانده ردیف دوم که همسر سابق وی می باشد مجدداً ازدواج نماید و رضایت نامه محضری شماره ….. مورخ ….. صادره از دفتر اسناد رسمی شماره …. تهران را ضمیمه نموده است این دادگاه جهت بررسی بیشتر موضوع جلسه ای تشکیل و طرفین را دعوت نموده است، در جلسه مورخ …… خواهان اظهار داشته است که شغلش لوازم یدکی فروشی است و ماهیانه تقریباً …… درآمد دارد و سعی می کند بعد از ازدواج عدالت را بین همسران خود رعایت نماید خوانده خانم فاطمه …. (همسر فعلی وی) نیز اظهار داشته است با ازدواج مجدد وی با خانم …. موافق است شوهرش انسان عادلی است و درآمد خوبی دارد و تا بحال در زندگیش مشکل مالی و عاطفی نداشته است و خواهان برای هر کدام از ایشان و همسر آینده اش یک واحد آپارتمان خریداری نموده است و از همسرش فاقد فرزند مشترک هستند و از خانم …. که که قصد ازدواج مجدد با وی را دارد دارای دو فرزند پسر و دختر می باشد و جهت حمایت ایشان می خواهد مجدداً با مشارالیها ازدواج نماید علی ایحال با عنایت به مراتب و نظر به رضایت نامه مکتوب خوانده خانم فاطمه ….. و اظهارات وی در جلسه دادرسی در محضر دادگاه و با رعایت مقررات ماه ۱۶ قانون حمایت خانواده (بند یک) و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی دادگاه ضمن احراز ملائت مالی خواهان و اجرای عدالت بین همسران خود (انشاء الله) مجوز و حکم به ازدواج مجدد برای یک مرتبه مشارالیه را صادر و اعلام می نماید این رأی حضوری و قابل تجدید نظر خواهی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها