دادخواست

نام طرفین دادرسی : محسن …. به طرفیت منیژه ….. و فاطمه …… شماره پرونده : ……..

موضوع دادرسی : تقاضای صدور مجوز ازدواج مجدد

دادخواست :

خواهان : محسن …. نام پدر : ….

خوانده : منیژه …. و فاطمه …..

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای صدور مجوز ازدواج با خانواده ردیف اول و ثبت آن در دفترخانه با عنایت به رضایت نامه محضری خوانده ردیف دوم به شرح متن دادخواست

دلایل و منضمات : ۱) کپی مصدق سند ازدواج     ۲) کپی مصدق سند (۳ رضایت نامه محضری

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند طبق سند ازدواج شماره …. مورخ ….. اینجانب با خوانده ردیف دوم خانم فاطمه ….. ازدواج کرده ام و با توجه بر اینکه ایشان با توجه به رضایت و اقرار نامه شماره ….. مورخ …… اعلام نموده است که ایشان راضی به ازدواج با خوانده ردیف اول هستند لذا با توجه بر این امر با در نظر گرفتن اینکه، اینجانب مشکلی از نظر مالی و پرداخت نفقه و خرجی و مایحتاج به خواهان موصوف به تساوی نداشته لذا با تقدیم دادخواست از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور مجوز ازدواج با خوانده ردیف اول و ثبت آن در دفترخانه با عنایت به رضایت نامه محضری خوانده ردیف دوم را استدعا دارم.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها