دادخواست

دادخواست:  

طرفين دادرسي:

خواهان: آقای علی ……

خوانده: خانم رویا ………  

تعيين خواسته و بهاي آن:    تخليه ید و مطالبه اجور معوقه و مطالبات خسارات دادرسی

دلائل و منضمات دادخواست:  -تصوير مصدق قرارداد اجاره شماره ………    

متن دادخواست:

رياست محترم محاكم حقوقي تهران

با سلام و احترام به استحضار عالي مي‌رساند:

۱-مورخ ……..طي قرارداد اجاره شماره ……. شش‌دانگ عرصه و اعيان تجاري-اداري از پلاك ثبتي …….. واقع در بخش ۱ تهران   مساحت ۳۲/۲۱۵ مترمربع با حدود اربعه مندرج در قرارداد پيوستي به منظور اشتغال به تجاري-اداري براي مدت يكسال از تاريخ ……… لغايت…….. به خوانده محترم به اجاره داده اند با شروط مندرج در آن خصوصاً شروط ۹ و ۱۴ آن كه مقرر داشته‌اند (۹  مستأجر متعهد است در موقع تخليه مورد اجاره را همانطوري كه تحويل گرديده است به موجر تحويل دهد.)   ۱۴(مستأجر تصريحاً اقرار و اعلام نموده كه هيچ‌گونه وجهي به عنوان حق كسب و پيشه و سرقفلي و نظاير آن به موجر پرداخت ننموده و هنگام تخليه و تحويل محل و يا لدي الفسخ نيز حق هيچگونه مطالبه‌اي از آن جهات نخواهد داشت.) واگذار مي‌شود. لذا در اجراي صحيح قسمت اخير ماده ۱۴ آئين‌نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  ۱۹/۰۲/۱۳۷۸ اقدام لازم معمول گرفته شده است.

۲-قرارداد عادي اجاره مذكور در دو نسخه با قيد مدت آن به امضا موجر  و مستاجر  خوانده محترم  رسيده و توسط دو گواه مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود مورد گواهي واقع شده است.

۳ -با توجه به تاريخ انعقاد قرارداد اجاره و همچنين م۱۹۵ قانون آئين دادرسي مدني مصوب۱۳۷۹ تصديق مي‌فرماييد با توجه به تشريفات صورت گرفته، قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ مي‌باشد.

۴ -با توجه به انقضاي مدت قرارداد اجاره و با توجه به اينكه روابط طرفين در عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف مي‌شود و به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدني و مواد ۳ و ۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ و مواد ۴ و ۱۴ آئين‌نامه آن مستدعيست جهت تخليه و تحويل عين مستاجره از طريق ضابطين محترم قوه قضائيه اتخاذ تصميم شايسته فرماييد.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها