نمونه آرای محاکم

خانواده

موضوع تعداد شکوایه یا دادخواست تعداد نمونه رای مشاهده
تقاضای صدور مجوز ازدواج مجدد 1 1 مشاهده
صدور گواهي عدم امكان سازش 1 1 مشاهده
تقاضاي الزام خوانده به تمكين (خاص و عام) 1 1 مشاهده

کیفری

موضوع تعداد شکوایه یا دادخواست تعداد نمونه رای مشاهده
تهدید ، توهین ، ضرب و جرح عمدی 1 1 مشاهده
توهین، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نگهداری مشروبات الکلی 1 1 مشاهده
صدور چک بلا محل 1 1 مشاهده

انقلاب

موضوع تعداد شکوایه یا دادخواست تعداد نمونه رای مشاهده
حمل و نگهداری مواد مخدر 1 1 مشاهده
نگهداری و استعمال مواد مخدر 1 1 مشاهده

جرایم سایبری

موضوع تعداد شکوایه یا دادخواست تعداد نمونه رای مشاهده

اطفال

موضوع تعداد شکوایه یا دادخواست تعداد نمونه رای مشاهده
سرقت 1 1 مشاهده
سرقت اتومبیل 1 1 مشاهده

حقوقی

موضوع تعداد شکوایه یا دادخواست تعداد نمونه رای مشاهده
تخليه ید و مطالبه اجور معوقه و مطالبات خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل 1 1 مشاهده
صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه به صورت تضامنی 1 1 مشاهده
مطالبه وجه 1 1 مشاهده
الزام به پرداخت سفته 1 1 مشاهده
مطالبه وجه رسید عادی 1 1 مشاهده
درخواست تجویز انتقال منافع و حق سرقفلی و حق کسب پیشه 1 1 مشاهده

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها