مورد علاقه 0

اصلاح آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور

اصلاح آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور

«اصلاح آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور»

 

به گزارش مؤسسه حقوقی رأی مثبت- هيئت وزيران در‌جلسه مورخ ۳۱۳۱/۴/۷ بنا‌به پيشنهاد‌شماره۱۴۴۳/۳/۱/۱۴ مورخ ۳۱۳۳/۵/۶ وزارت كشور‌
و‌به استناد‌تبصره )۳‌)مادهواحده قانون تاسيس دهياريهاي خودكفا‌در‌روستاهاي كشور‌ـ‌مصوب۳۱۷۷ ـ‌
آييننامه استخدامي دهياريهاي كشور‌را‌به شرح زير‌تصويب نمود:
ماده ۳:
به كارگيري افراد‌در‌دهياريها‌به صورت استخدام موقت و‌بهموجب قراردادي خواهد‌بود‌كه مدت آن
حداكثر‌پنجاه )۵۳‌)ماه است.‌درصورت رضايت از‌عملكرد‌مستخدم،‌مدت ياد‌شده با‌رعايت ماده )۴‌)
اينآييننامه تمديد‌ميشود.
ماده ۲:
پذيرش افراد‌براي تصدي پستهاي سازماني هر‌دهياري ازطريق امتحان در‌همان روستا‌و‌با‌نظارت
بخشداري انجام ميشود.‌چگونگياجراي امتحان در‌دهياريها‌به موجب دستورالعملي خواهد‌بود‌كه
توسطوزارت كشور‌تهيه و‌به تعييد‌سازمان مديريت و‌برنامهريزي كشور‌ميرسد.
ماده ۱:
داوطلبان اشتغال در‌دهياريها،‌پس از‌گذراندن امتحان،‌يكدوره آزمايشي را‌طي ميكنند‌كه حداكثر‌مدت
آن دو‌سال خواهد‌بود.
تبصره ـ‌مدت هر‌قرارداد‌در‌طي دوره آزمايشي از‌هشتاد‌و‌نه )۳۴ )روزتجاوز‌نخواهد‌كرد.
ماده ۴:
انعقاد‌قرارداد‌براي به كارگيري نيروي انساني در‌هر‌دهياريمنوط به پيشبيني اعتبار‌در‌بودجه ساالنه همان
دهياري و‌تعييد‌استانداريمربوط است.
ماده ۵:
داوطلبان استخدام در‌دهياري بايد‌داراي كليه شرايط زيرباشند:
الف(‌تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
ب(‌تدين به يكي از‌اديان به رسميت شناخته شده در‌قانون اساسيجمهوري اسالمي ايران.
پ(‌نداشتن كمتر‌از‌بيست سال تمام سن.
ت(‌التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
ث(‌دارا‌بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا‌معافيت دايم از‌آن برايمتقاضيان مرد.
ج(‌عدم اعتياد‌به مواد‌مخدر‌و‌دخانيات.
چ(‌دارا‌بودن حداقل گواهينامه پايان دوره متوسطه )ديپلم(.
ح(‌حسن شهرت اجتماعي و‌نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر.
خ(‌داشتن توانايي جسمي انجام كاري كه براي آن استخدام ميشود.
تبصره ـ‌در‌شرايط برابر،‌اولويت اشتغال با‌افراد‌بومي است.
ماده ۶:
قوِ‌كاركنان دهياريها‌بر‌اساس مصوبات شوراي عالي كارمتناسب با‌ساعات كار‌و‌نوع شغل تعيين ميشود.‌
دهياريها‌ميتوانندمتناسب با‌درآمد دهياري،‌ميزان كارايي و‌بهرهوري هر‌مستخدم،‌تا‌پنجاهدرصد‌)۵۳‌)%
حداقل حقوِ‌مندرج در‌اين ماده را‌به عنوان فوِالعادهكارايي پرداخت نمايند.
ماده ۷:
در‌صورت به كارگيري مستخدمان وزارتخانهها،‌مؤسسات وشركتهاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ
پرداخت كاركنان دولت ـمصوب ۳۱۷۳ ـ‌يا‌داراي مقررات خاص استخدامي براي تصدي سمت دهيارو‌يا‌ساير‌
مشاغل دهياري به عنوان معمور،‌حقوِ‌و‌مزاياي معمور‌بر‌اساسضوابط استخدامي حاكم بر‌آن مستخدم در‌
دستگاه ذيربط محاسبه و‌ازمحل اعتبارات دهياري پرداخت ميشود.
ماده ۳:
استانداردهاي الزم براي آموزش كاركنان دهياريها‌توسط وزارتكشور‌تهيه و‌ابالغ ميشود.
تبصره ـ دهياريها‌موظفند‌از‌طريق مراكز‌آموزش فني و‌حرفهاي و‌مراكزآموزش عالي غيردولتي بر‌اساس
استانداردهاي مصوب نسبت به اجرايدورههاي آموزشي براي كاركنان خود‌اقدام نمايند.
ماده ۴:
هيار‌و‌كاركنان دهياريها‌از‌نظر‌تعمين اجتماعي و‌استفاده ازمرخصي و‌ساير‌مواردي كه در‌اين آييننامه
مسكوت است تابع قانون كار‌ـمصوب ۳۱۶۴ ـ‌مجمع تشخيص مصلحت نظام و‌قانون تعمين اجتماعي
ـمصوب ۳۱۵۴ ـ‌و‌اصالحات بعدي آنها‌هستند.
ماده ۳۳:
به تخلفات كاركنان دهياري بر‌اساس قانون كار‌رسيدگيميشود.‌در‌مواردي كه در‌خصوص تخلفات اداري
كاركنان ياد‌شده در‌قانونكار حكمي وجود‌نداشته باشد‌رسيدگي به تخلفات ياد‌شده بر‌اساس
قانونرسيدگي به تخلفات اداري توسط هييتهاي رسيدگي به تخلّفات اداريمستقر‌در‌استانداريها‌انجام
ميشود.
ماده ۳۳:
حقوِ‌و‌مزاياي دهيار‌بر‌اساس مقررات قانون كار‌و‌درچارچوب اعتبارات مصوب شوراي اسالمي روستا‌تعيين و‌
به موجبقراردادي كه بين دهيار‌و‌ذيحساب دهياري منعقد‌ميشود‌پرداختخواهد‌شد.
ماده ۳۲:
معموريت و‌مرخصي دهيار‌با‌موافقت شوراي اسالمي روستا‌وبا‌اطالع بخشدار‌صورت ميگيرد.
ماده ۳۱:
در‌صورتي كه يكي از‌مستخدمان وزارتخانهها،‌سازمانها‌ومؤسسات دولتي،‌نهادهاي عمومي غيردولتي،‌
شهرداريها‌و‌سازمانهايوابسته به آنها‌و‌دهياريها،‌توسط شوراي اسالمي روستا‌براي تصدي سمتدهيار‌
انتخاب شود،‌در‌صورت رضايت شخص مستخدم،‌اداره متبوع درصورت امكان جايگزيني مكلف است با‌
معموريت او‌موافقت كند.
تبصره ـ كاركنان دولت در‌روستاها‌ميتوانند‌در‌زمانهاي فراغت و‌خارجاز‌ساعت كار‌با‌دهياري به صورت
دهيار‌يا‌همكار،‌همكاري نمايند.‌اينفعاليت مشمول بازنشستگي و‌بيمه نخواهد‌بود.‌در‌روستاهاي زير‌
پنجاه)۵۳‌)خانوار‌اين افراد‌با‌حفظ سمت به عنوان دهيار‌فعاليت ميكنند.
ماده ۳۴:
در‌صورتي كه دهيار‌مشترك يكي از‌صندوِهاي بازنشستگيباشد‌كسور‌مربوط به سهم او‌هر‌ماه از‌حقوِ‌وي
كسر‌و‌پس از‌افزودن سهمكارفرما‌)دهياري(‌به صندوِ‌بازنشستگي مربوط واريز‌ميشود.
ماده ۳۵:
وزارت كشور‌مسؤول حسن اجراي اين آييننامه است.

برچسب ها

  #آیین_نامه #دهیاری #موسسه_حقوقی #موسسه_حقوقی_رای_مثبت #هیأت_دولت #وزارت_کشور #وکالت #وکیل #وکیل_دادگستری

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها