مورد علاقه 0
قوانین قانون گذرنامه فصل دوم - انواع گذرنامه

ماده ۷ تا ماده ۹

ماده ۷
گذرنامه بر سه قسم است:
الف‌- گذرنامه سیاسی.
ب‌- گذرنامه خدمت (اعم از فردی یا جمعی).
ج‌- گذرنامه عادی (اعم از فردی یا جمعی).
تبصره- مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شکل و قطع و تعداد اوراق و نظائر آن و همچنین سازمان تهیه‌کننده آنها به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۸
از تاریخ تصویب این قانون گذرنامه‌های تحصیلی به تدریج به گذرنامه‌های عادی تبدیل خواهد شد.

ماده ۹
وزارت امور خارجه می‌تواند در موارد لزوم با موافقت وزیر امور خارجه برای کسانی که به مأموریتهای خاص اعزام می‌شوند به جای گذرنامه برگ مسافرت انفرادی و یا دسته‌جمعی صادر نماید.مشخصات برگهای مذکور در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها