support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0
قوانین قانون مدنی جلد اول - در اموال کتاب دوم - در اسباب تملک قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات‌ فصل ششم - در سقوط تعهدات مبحث سوم - در ابرا

ماده ۲۸۹ تا ماده ۲۹۱

ماده ۲۸۹
ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

ماده ۲۹۰
ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۹۱
ابراء ذمه میت از دین صحیح است.