021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0
قوانین قانون مدنی جلد اول - در اموال کتاب دوم - در اسباب تملک قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات‌ باب سوم‌ - در عقود معینه مختلفه فصل نهم - در ودیعه مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار

ماده ۶۳۳ تا ماده ۶۳۴

ماده ۶۳۳
امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

ماده ۶۳۴
هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.