مورد علاقه 0
قوانین قانون مدنی جلد اول - در اموال کتاب دوم - در اسباب تملک قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات‌ باب سوم‌ - در عقود معینه مختلفه فصل اول - در بیع مبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن فقره اول - در خیارات دوم - در خیار حیوان

ماده ۳۹۸

ماده ۳۹۸
اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.