مورد علاقه 0
قوانین قانون مدنی جلد اول - در اموال کتاب دوم - در اسباب تملک قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات‌ باب سوم‌ - در عقود معینه مختلفه فصل اول - در بیع مبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن فقره اول - در خیارات دهم - در خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۴

ماده ۴۴۴
احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.