support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0
قوانین قانون مدنی جلد اول - در اموال کتاب دوم - در اسباب تملک قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات‌ باب اول‌ - در عقود و تعهدات به طور کلی‌ فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله مبحث دوم - در اهلیت طرفین

ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۳

ماده ۲۱۰
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده ۲۱۱
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲
معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده ۲۱۳
معامله محجورین نافذ نیست.