مورد علاقه 0
قوانین قانون مدنی جلد اول - در اموال کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است فصل دوم - در حق انتفاع مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات

ماده ۹۲

ماده ۹۲
هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.