support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0
قوانین قانون شهرداری فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداری ب - معاون شهرداری

ماده ۵۴

‌ماده ۵۴
(اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت‌کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌تبصره (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری‌ واگذار کند.