مورد علاقه 0
قوانین قانون شهرداری فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداری ب - معاون شهرداری

ماده ۵۴

‌ماده ۵۴
(اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت‌کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌تبصره (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری‌ واگذار کند.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها