فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته