فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها