support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0
قوانین قانون تجارت باب یازدهم - در ورشکستگی فصل سوم - در تعیین عضو ناظر

ماده ۴۲۷ تا ماده ۴۳۲

ماده ۴۲۷
در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

ماده ۴۲۸
عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

ماده ۴۲۹
تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.

ماده ۴۳۰
شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.

ماده ۴۳۱
مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.

ماده ۴۳۲
محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر با تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.