مورد علاقه 0
قوانین قانون تجارت باب یازدهم - در ورشکستگی فصل اول - در کلیات

ماده ۴۱۲

‌ماده ۴۱۲
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. ‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.