باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب