مورد علاقه 0
قوانین قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ باب ششم - متفرقه

ماده ۷۹ تا ماده ۸۱

ماده ۷۹
وزارت بازرگانى موظف است زمینه‌هاى مرتبط با تجارت الکترونیکى را که در اجراء این قانون مؤثر مى‌باشند شناسایى کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شوراى عالى فناورى اطلاعات، خواستار تدوین مقرّرات مربوطه و آیین‌نامه‌هاى این قانون توسط نهادهاى ذى ربط شود. این آیین‌نامه‌ها و مقرّرات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجراء درخواهند آمد.
سایر آیین‌نامه‌هاى مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
الف‌- آیین‌نامه مربوط به مواد (۳۸)و(۴۲) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌هاى بازرگانى، امور اقتصادى و دارایى، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب‌- آیین‌نامه مربوط به مواد(۵۶)و(۵۷)این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌هاى بازرگانى و فرهنگ و ارشاد اسلامى و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج‌- آیین‌نامه مربوط به ماده (۶۰) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۰
وزارت بازرگانى موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌هاى تجارت الکترونیکى، با تجمیع واحدهاى ذى ربط،مرکزى را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانى و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۱
اصل‌سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف‌کنندگان و کلیه کسانى که «داده پیام» در اختیار دارند موظفند «داده پیام» هایى را که تحت مسؤولیت خود دارند به طریقى نگهدارى نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه خطرى براى یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها