مورد علاقه 0
قوانین قانون امور حسبی باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر فصل دوم - در تعیین امین

ماده ۱۳۰ تا ماده ۱۳۵

‌ماده ۱۳۰
دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.

‌ماده ۱۳۱
پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق‌نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.

‌ماده ۱۳۲
کسی که در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

‌ماده ۱۳۳
غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.

‌ماده ۱۳۴
سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.

‌ماده ۱۳۵
بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می‌شود.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها