مورد علاقه 0
قوانین قانون امور حسبی باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر فصل اول - در صلاحیت دادگاه

ماده ۱۲۶ تا ماده ۱۲۹

‌ماده ۱۲۶
امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

‌ماده ۱۲۷
هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.

‌ماده ۱۲۸
هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به‌ امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.

‌ماده ۱۲۹
در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها