مورد علاقه 0
قوانین قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۱۱

ماده واحده

ماده واحده
(اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) – براى صدور گذرنامه جهت رانندگان و کمک رانندگان و میهمانداران ترانزیت علاوه بر مقررات قانون گذرنامه رعایت موارد زیر الزامى است:
۱- (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) – ارائه معرفى‌نامه کتبى از بنگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاى مسافربرى یا باربرى که از طرف وزارت راه‌ و ترابرى فعالیت آنها مجاز شناخته شده است دایر بر اشتغال متقاضى در بنگاه یا مؤسسه و یا شرکت‌هاى مزبور به شغل رانندگى یا کمک رانندگى یا مهماندارى که توسط دفتر اسناد رسمى گواهى امضاء شده باشد.
۲- (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) – ارائه تعهدنامه مبنى بر عدم اشتغال به شغل دیگرى غیر از رانندگى یا کمک رانندگى یا میهماندارى که توسط دفتر اسناد رسمى گواهى امضاء شده باشد.
۳- ارائه برگ عدم محکومیت مؤثر کیفرى.
۴- ارائه برگ عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.
تبصره ۱ (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) – صدور گذرنامه براى رانندگان یا کمک رانندگان یا میهمانداران موضوع این قانون که داراى محکومیت موثر کیفرى هستند ولى از تاریخ پایان محکومیت ایشان ۲ سال گذشته باشد به شرط معیل بودن با رعایت دیگر موارد فوق مجاز مى‌باشد.
تبصره ۲ (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) – در صورت ثبوت تخلف نسبت به بند ۱ و ۲ این ماده، در دادگاه صالح راننده و کمک راننده و میهماندار متخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مدت پنج الى ده سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده و کمک راننده و میهماندار ترانزیت محروم مى‌شود.
در صورتى که تخلف، مربوط به صدور معرفى‌نامه خلاف باشد صادرکننده معرفى‌نامه خلاف از طرف شرکت یا مؤسسه یا بنگاه موضوع بند ۱ این ماده، با رعایت شرایط و امکانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیرى محکوم مى‌شود.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها