مورد علاقه 0
قوانین آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ فصل دهم - واحد اطلاعات مالی

ماده ۲۲ تا ماده ۲۵

ماده ۲۲
به منظور اجرایی کردن موضوع ماده (۱۴) قانون، شورا موظف است واحد اطلاعات مالی را به‌ نحوی طراحی نماید که اجرای سیاست‏ها و تصمیمات و هماهنگی و اجرای موثر این آیین‏ نامه و تکالیف مقرر در آن را نیز عهده ‏دار باشد.

ماده ۲۳
اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای قانون و این آیین‏ نامه دارای طبقه‏بندی بوده و صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط واحد اطلاعات مالی، ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع و متخلفین برابر مجازات‏های مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب ۱۳۵۳- محکوم خواهند شد.

ماده ۲۴
واحد اطلاعات مالی موظف است در صورت تشخیص عدم انجام تکالیف و تعهدات مقرر در قانون توسط اشخاص مشمول، موضوع را به شورا گزارش کند.

ماده ۲۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی می‏تواند در اجرای ماده (۱۶) قانون و سایر قوانین مربوط نسبت به مبادله اطلاعات و همکاری با سایر کشورها و سازمان‏های بین‏المللی مرتبط اقدام نماید.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها