ابطال و اصلاح سند مالکیت

ابطال و اصلاح سند مالکیت

ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در حقوق ثبت است. در حقیقت، همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما عللی نیز وجود دارند که این اعتبار را دچار خدشه می کند و موجبات ابطال یا اصلاح سند مالکیت را فراهم می آورند.
همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است. اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می کند، می توان به ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی؛ صدور اسناد مالکیت معارض؛ صدور اسناد مالکیت اشتباه؛ ثبت اراضی موات، اموال عمومی و موقوفات توسط اشخاص سودجو و ابطال اسناد بنا به ضرورت اشاره کرد.

 

ابطال سند مالکیت
ابطال سند مالکیت ممکن است به دلایل مختلفی انجام پذیرد که عبارتند از:
• عدم تطابق سند با قوانین ثبت و قانون مدنی؛
• صادر شدن سند مالکیت معارض؛
• صدور اشتباهی سند مالکیت؛
• ثبت املاک موقوفی و اراضی مربوط به فوت شدگان توسط افراد سودجو؛
• ضرورت های خاص

 

ابطال و اصلاح سند مالکیت به ۲ صورت بدون حکم دادگاه و با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است.

 

ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه
مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می پذیرد، عبارت است از:
۱. ابطال سند مالکیت به حکم قانون
در مواردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وضع قوانینی مکلف خواهد بود طبق درخواست مراجع قانونی اقدام به ابطال سند و ثبت مالکیت کند که این اقدام بدون حکم دادگاه صورت می گیرد.
بدین شرح که چنانچه در مواردی اجتماعی اقتضا کند، مانند اصلاحات اراضی و تقسیم اراضی بین زارعین؛ چنانچه مصالح عمومی اقتضا کند، مانند حفظ جنگل، منابع طبیعی و مراتع و چنانچه جهات شرعی اقتضا کند، مانند حفظ موقوفه و نیز عمل بر طبق نیات واقف و… ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می گیرد.
۲. ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت
هرگاه دارنده سند مالکیت معارض در فرجه و مهلت قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به وی، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقدیم گواهی دادخواست اقدام نکند و طرف او پس از فرجه مذکور از دادگاه، گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت کند و به اداره ثبت تحویل دهد، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض می کند.
۳. معامله نسبت به ملک با مساحت معین
هرگاه نسبت به ملکی با مساحت معین، معامله صورت گرفته باشد و پس از آن معلوم شود ملک مذکور دارای اضافه بنا است، در اینجا خریدار یا ذی نفع می تواند قیمت اضافه بنا و سایر هزینه های قانونی را به صندوق ثبت واریز کرده و تقاضای اصلاح سند مالکیت را مطرح کند که آنچه مشخص و محرز است، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه سند را اصلاح می کند.
۴. ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت
در موارد ذکرشده در ماده ۲۵ قانون ثبت اختیار ابطال یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است. بدین شرح که:
الف- چنانچه در اثر بی دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و… اشتباهی رخ داده باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد؛ چنانچه اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود و چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود، در همه موارد مورد اشاره، اصلاح یا ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

ماده ۲۱ تا ماده ۴۵

ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صالح
مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صورت می پذیرد شامل این موارد خواهد بود.
۱. هرگاه ملکی بر خلاف اصول قانونی به ثبت رسیده باشد
در اینجا ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی صلاحیت دار دادخواست تقدیم کند و از دادگاه، ابطال ثبت و سند مالکیت را تقاضا کند.
۲. هرگاه در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد
در خصوص صدور اسناد مالکیت معارض، دارنده باید ظرف مهلت و فرجه قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت به دادگاه عمومی ذی صلاح، دادخواست تقدیم کرده و تقاضای ابطال سندی را که مخالف قانون است، مطرح کند.
۳. سندی که مخل حقوق دیگران باشد
همچنین در صورتی که سند مالکیت بر اساس اشتباه عملیات مقدماتی و ثبتی حاصل شود و هیأت نظارت نیز این امر را مخل حقوق دیگران بداند، هیأت نظارت به ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده و با صدور این اخطار، دادگاه را به استماع دعوا و صدور حکم بر اصلاح آن مجاز کند.
۴. اشتباه در عملیات تفکیک
در خصوص مواردی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد و نیز در دفتر املاک یا سند مالکیت ثبت شود و اصلاح آن مخل حقوق اشخاص باشد، باید گفت که هرگاه این اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد، رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت است. اما اگر مخل حقوق اشخاص باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

 

مرجع صالح به رسیدگی
در اموال غیر منقول که سابقه ثبت دارند، دعوای ابطال سند رسمی در محل وقوع مال غیر منقول و ملک طرح می شود. شورای حل اختلاف، هیچ صلاحیتی جهت تقدیم دادخواست ابطال سند رسمی منقول و غیر منقول ندارد و دعاوی ابطال سند رسمی صرفا در دادگاههای حقوقی قابل طرح است. گاهی ممکن است ابطال سند رسمی اتومبیل و یا سایر وسایل نقلیه که با سند رسمی منتقل می شوند نیز در دادگاه طرح شود. در این گونه موارد معمولا دعوا در محل سکونت خوانده طرح می شود و اگر محل اقامت خوانده مشخص نباشد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، در محل عقد قرارداد و یا آخرین محل سکونت خوانده و یا محل سکونت خواهان قابل طرح است.

 

مبایعه نامه
یکی از دعاوی بسیار رایج در مراجع قضایی، دعوی ابطال مبایعه نامه می باشد که در معاملات ملکی، قبل از تنظیم سند رسمی، مبایعه نامه ای نگارش می شود که در آن پیرامون شرایط قرارداد بیع صحبت می شود. در این خصوص نیز، اگر شرایط ابطال سند عادی برقرار بود، می توان اقدام به ابطال مبایعه نامه نمود. البته در صورتی که در مبایعه نامه در مورد ابطال قرارداد صحبت شده باشد، باید به شروط قرارداد توجه نمود.
در قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم مبایعه نامه ولو در بنگاه های معاملاتی املاک معتبر نیز ممنوع است. مواردی وجود دارد که دو طرف برای انجام بیع توافق نموده و ایجاد مالکیت مال مورد توافق همراه با انجام تشریفات باشد. این تشریفات که در قالب مبایعه نامه است، مبنی بر تعهد طرفین بر انتقال مالکیت مبیع به خریدار است. در مبایعه نامه مالکیت منتقل نمی شود، بلکه تشریفاتی است که به سبب تنظیم سند رسمی برقرار می شود.

 

ابطال مبایعه نامه
در حالاتی که طرفین مبایعه نامه قادر به انجام تعهدات خود نیستند یا از انجام آن سر باز می زنند، انتقال مالکیت عین مورد معامله نفی شده و مبایعه نامه باطل می گردد. در موارد زیر می توان اقدام به ابطال مبایعه نامه نمود: (البته ذکر موارد ذیل به عنوان موارد ابطال مبایعه نامه با کمی اغماض صورت گرفته چرا که برخی موارد باعث انحلال مبایعه نامه می شوند نه انحلال)

اقاله
در صورتی که هرکدام از طرفین مبایعه نامه با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی خود از مبایعه نامه تنظیم شده رضایت نداشته باشند یا هر دو طرف راضی به انجام تعهدات خود نباشند، می توانند مبایعه نامه را با رضایت یکدیگر اقاله نموده و در نتیجه به ابطال مبایعه نامه اقدام نمایند. از آنجایی که مبایعه نامه عقدی است لازم و غیر قابل انحلال که جهت عقد بیع بسته می شود، بنابراین ابطال یک طرفه آن بدون رضایت طرف دوم امکان پذیر نیست.

خیارات
در حالتی که اتفاقی در موضوع عقد حادث شود که انعقاد آن، سبب ایجاد ضرر به یکی از طرفین شود، طرف متضرر می تواند با توسل به یکی از خیارات دادخواست ابطال مبایعه نامه را تنظیم نماید. خیاراتی که می توانند برای عقد بیع و مبایعه نامه استفاده شوند شامل خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن است. تا زمان جدا نشدن طرفین مبایعه نامه از یکدیگر، آنها می توانند با استناد به خیار مجلس اقدام به فسخ و ابطال مبایعه نامه نمایند.
خیار تأخیر ثمن می تواند با هر شرایطی سبب ابطال مبایعه نامه شود. این خیار در مواردی وجود دارد که بایع و مالک هیچ مهلتی را برای پرداخت مبلغ بیع مورد معامله تعیین ننموده باشند و پس از گذشت ۳ روز از تاریخ مبایعه نامه، ارزش بیع به صورت کامل پرداخت نشود. در این صورت می توان اقدام به فسخ و ابطال مبایعه نامه نمود. در این حالت حتی پرداخت بخشی از مبلغ نیز نمی تواند مانع خیار تأخیر ثمن شود.

سایر خیارات نیز مختص سایر عقود می باشد و در صورتی رخ می دهد که غبنی فاحش به منزله اختلاف قیمت بسیار زیاد ثمن و مبیع رخ داده باشد یا مبیع دارای عیبی بوده باشد یا توسط فریبکاری عیوب مبیع پوشانده شده باشد. همچنین بطلان بخشی از مبیع و تخلف در رؤیت از مبیع و شرط در مبیع نیز می تواند منجر به ابطال مبایعه نامه از سوی مشتری شود. درج شرط خیار در مبایعه نامه امکان ابطال مبایعه نامه را تا مدت محدود برای طرفین ایجاد می کند.

انفساخ مبایعه نامه
از دست رفتن مبیع پیش از قبض می تواند منجر به ابطال مبایعه نامه شود.

 

نحوه ابطال وکالت بلاعزل
وکالت، قراردادی است که برای انجام برخی امور و قبول مسئولیت بین دو طرف امضا می شود و در صورت فوت هر یک از طرفین، استعفای وکیل، عزل وکیل به دست موکل یا جنون موکل، ابطال وکالتنامه محقق می شود.
تنها در صورتی موکل، حق عزل وکیل را ندارد که شرط بلاعزل در وکالتنامه درج شده باشد. موکل در صورتی می تواند وکیل بلاعزل خود را عزل کند که مدت محدودی را برای عدم برکناری وی تعیین نموده باشد.

 

معامله فضولی و ابطال آن
عقد هر قرارداد و معامله ای تنها در اختیار مالکین یا نماینده قانونی آن ها می باشد. بنابراین اگر هر شخص دیگری غیر از افراد مذکور اقدام به انجام معامله برای دیگران نمایند، مرتکب معامله فضولی شده اند.
در صورتی که مالک راضی به انجام این معامله نباشد می تواند پس از عقد قرارداد، دادخواست ابطال معامله فضولی را ارائه داده و نسبت به بطلان آن اقدام نماید.

 

دعوی ابطال اجرائیه
دستور اجرای سند رسمی بنا بر مورد سند، توسط مراجع ذی صلاح یا سردفتری که سند را تنظیم نموده است صادر می شود. اما در مواقعی ممکن است ذینفعان عملیات اجرایی را فاقد شرایط قانونی تشخیص دهند یا اجرای عملیات مطابق با قوانین ثبتی نباشد که در اینصورت فرد متضرر می تواند ابطال عملیات اجرایی ثبت را درخواست نماید.
ابطال سند رسمی، ابطال سند مالکیت، ابطال معامله، ابطال وکالتنامه در شرایط خاص و ابطال عملیات اجرایی ثبت نیاز به وقت و هزینه بسیار زیاد در مراجع قضایی و علم کافی به قوانین حقوقی و ثبتی دارد لذا توصیه می گردد قبل از طرح این دعاوی از وکلای خبره در این خصوص مشاوره اخذ نمایید تا از پیامدهای مشکل ساز بعدی دوری نمایید.

 

آثار بطلان عقد
پس از تقاضای بطلان قاضی تحقیق میکند که آیا عقد مورد بحث واجد آن عناصر لازم برای اعتبار عقد هست یا خیر، ولی در مفهوم ذهنی بطلان یک چیز دیگر غیر از این اثبات قضائی از لحاظ بطلان وجود دارد. (ابطال سند)
پس از ایجاد عقد باطل یک وضع عملی حاصل می شود و روابط الزام آوری طرفین را ظاهراً بیکدیگر مربوط میسازد، این وضعی که بالفعل موجود است باید از بین برود و این وضع ظاهری حذف شود بطلان آنچه را که موجب نقض احکام قانون شده از بین میبرد این یک اثری است که عطف بماقبل میشود.
پس از بطلان آنچه که داده شده باید مسترد گردد مثل اینکه اصلاً عقدی واقع نشده است. در ضمن ابطال سند عقد ممکن است مسئله مسئولیت پیش آید و این مسئله ممکن است نتیجه یک خطائی باشد که در ضمن عقد یکی از طرفین مرتکب شده باشد.

 

مزایای طرح دادخواست ابطال سند مالکیت توسط وکیل

  • با توجه به اینکه کوچکترین اشتباه در دادخواست و تقدیم آن باعث رد شدن دادخواست و از بین رفتن هزینه های انجام شده می باشد در صورت طرح این دعوی بوسیله وکلای موسسه حقوقی رأی مثبت امکان بروز خطا به حداقل می رسد.
  • مدت زمانی که حکم به ابطال معامله گرفته می شود بسیار کمتر می باشد.
  • نیازی به حضور موکل جهت حضور در جلسات دادگاه و یا اجرای حکم نمی باشد.
  • وکیل میتواند خسارت قانونی و حق الوکاله پرداختی توسط موکل را از متعهد بگیرد.
  • بعد از محکومیت متصرف برای مطالبه ضرر و زیان وکیل می تواند اموال وی او را توقیف کند.

 

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل حقوقی و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
87 Comments
قدیمی ترین
جدیدترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
حسام
3 سال ها قبل

با عرض سلام بنده یک قطعه زمین سند کردم غریب به ۱۵سال الان در حال ساخت ساز هستم اومدن جلو ساخت ساز بند را گرفتم هر کارهای که انجام دادم خراب کردن میگن زمین حریم زمین ماست آیا میتوانن سند را به بهانه حریم باطل کنند

Admin
احسان سهرابی
3 سال ها قبل
Reply to  حسام

سلام اگر در سند رسمی حدود اربعه ملک شما تعریف شده باشد شخص دیگر به بهانه حرم نمی تواند درخواست ابطال نماید.

پیام محمدی
2 سال ها قبل

سلام وقت بخیر
بنده یک زمین از پدرم خریداری کردم در سال ۱۳۸۲و قول نامه دارم
پدرم طی هبه نامه ای نصف اموالش را به اسم برادرزاده اش کرده در سال ۱۳۸۵و دارای سند رسمی هستش که زمین بنده را نیز برده
گفتم ببینم آیا من میتونم با قول نامه سند این شخص رو باطل کنم بنده دو شاهد در قول نامه امم هم دارم و بنگاه نیز هنوز هم موجود است
باتشکر

Admin
احسان سهرابی
2 سال ها قبل

سلام باید قرارداد شما مطالعه و بررسی گردد . در صورت صحت قرارداد ، می توان سند رسمی را ابطال و سند را به نام شما انتقال داد.

ناصر حیدری
2 سال ها قبل

درود
سال ۹۷ زمینی را خریدازی کردیم قطعه ۲۴ پارسال قطعه بغلی من ۲۵ کارشناس ثبت و دادگستری اوردن جی پی اس جدید زدن و سندی که واسش صادر کردن ۵ متر از کل زمین من میره تو زمین ایشان،ثبت میدونسته تو زمین منه سند منو پاک کرده ولسه لیشون سند صادر کرده،راه حلش چیست،من از کی شکایت بکنم؟ ممنون از راهنماییتون

Admin
احسان سهرابی
2 سال ها قبل

سلام شما از فروشنده بابت کسری متراژ می توانید شکایت کنید.

gholami
2 سال ها قبل

با سلام ما دهه شصت سند اراضی کشاورزی برای پدرم صادر شده کم نوشته شده مقداری بیشتر از این سند زمین به ما واگذار شده ولی کسانی هم از هم دهاتی ها سند بیشتری نصبت به زمینشان گرفته اند الان اینا شکایت کرده‌اند ازما

Admin
احسان سهرابی
2 سال ها قبل
Reply to  gholami

سلام باید مدارک شما و بقیه شکات بررسی شود تا بتوان اظهار نظر کارشناسی نمود . در صورت تمایل با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ تماس بگیرید.

سیدهومن سیف
2 سال ها قبل

با سلام نام خانوادگیم رو از سیفی به سیف تغییر دادم مراحل تغییر سند منزلم که سیفی هست به سیف چه مراحلی داره؟

Admin
احسان سهرابی
2 سال ها قبل

سلام می بایستی به اداره ثبت و اسناد و املاک مراجعه کنید

علی
2 سال ها قبل

سلام پدر من در سال ۷۸ یک فقره چک ب مبلغ ۲۱۵۰۰۰۰ هزار تومان داده بوده که نتونسته پاس کنه و به زندان مره و پس از ۷ سال فوت میکنه در سال گذشته برای ملک پدری ما مشتری میاد بعد از مراجعه به ثبت متوجه میشیم که بعد از۱۳ سال از فوت ۲۴ متر از ملک پدری ما بدون هیچگونه اطلاعی که وراث داشته باشن به نام برگشت زننده چک شده از طریق شورای حل اختلاف شکایت کردیم پرونده به همون شورا ارجاع شد ولی هیچ فایدهی نداشته چه راهنمایی میکنید تشکر

Admin
احسان سهرابی
2 سال ها قبل
Reply to  علی

سلام باید واخواهی و یا تجدید نظر خواهی کنید .همچنین اگر صلح نامه ای از طرف پدر به یکی از وراث وجود داشته باشد می توان به عنوان معترض ثالث اجرایی در پرونده ورود کرد و از ملک رفع توقیف نمود.

محسن
1 سال قبل

سلام وقت بخیر سند منزل در دفتر اسناد رسمی در حال پیگیری برای سند زدن هست امکان انصراف هست ملک متعلق به خودم هست

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  محسن

سلام اگر ملک را به دیگری فروخته اید امکان انصراف یک طرفه وجود ندارد و با خریدار می بایستی توافق کنید . برای راهنمایی بیشتر می توانید با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ تماس بگیرید .

سپهر
1 سال قبل

با سلام.
من سال ۹۸ زمینی خریداری کردم و ساختم با استعلام بند ز و سند رسمی. قبلا هم چند باری سابقه ثبتی داشته است. الان شکایتی روی زمین شده که یک نفر چند سال پیش یعنی سال ۹۳ به شخصی وکالت کاری داده که سند اصلی را به نامش بگیرد ولی سند را به نام خود گرفته اقدام به فروش کرده و از آن موقع به بعد ۳ بار به صورت رسمی خرید و فروش شده تا الان که نفر آخر من هستم و ساختم. حالا طرف درخواست ابطال سند ها رو کرده. من هم بند ز گرفتم و سند تک برگ دارم و اطلاعی از این موضوع نداشتم. آیا سند من باطل میشود؟ ممنون

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  سپهر

سلام اگر شما آخرین خریدار باشید و فروشنده قبل از شما ملک را به دیگری فروخته باشد . ملک به خریدار اول می رسد و سند شما ابطال می گردد . شما هم می توانید از لحاظ کیفری شکایت کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر کنید و از لحاظ حقوقی قیمت ملک را به نرخ روز از فروشنده مطالبه کنید ،

جلال
1 سال قبل

سلام وقت به خیر
یه زمین داشتیم که ارث رسیده از پدر به پسر و … تا به اکنون که در سال ۱۳۵۶پدربزرگ دران حسینیه بنا کرده و سال ۹۲ طرح هادی آن راثبت نموده و امسال تک برگ کردن اداره ارشاد و ملک هم شخصی است و ما با پول و هزینه شخصی آن را احداث کردین برای ابطال سند باید چیکار کرد

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  جلال

سلام در حال حاضر سند به نام چه کسی است؟ اگر به نام پدر است با تسویه مالیات بر ارث می توان سند را مطابق گواهی انحصار وراثت به نام وراث انتقال داد.

مهدی
1 سال قبل

باسلام پدرم قبل فوت قسمتی از زمینی کشاورزی رابه عمویم فروخته واینکه متاسفانه در قولنامه متراژ نامعلوم نوشته شده درصورتی که زمین ما ۴ هکتار هس آیا از اعتبار ساقط هس و چه باید کنیم

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  مهدی

سلام باید مدارک بررسی شود . در صورت معلوم نبودن موضوع مورد معامله می توان ابطال آن را از دادگاه مطالبه کرد.

حسین
1 سال قبل

سلام ملکی را خریدار کردم که در سند تک برگ قبل و تفکیکی مقدار تراس ۶٫۲۲ بوده ولی در ثبت سند به نام اینجانب مقدار اشتباها ۲٫۲۲ ثبت شده ایا امکان اصلاح دارد یا خیر

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  حسین

سلام باید به اداره ثبت محل وقوع ملک جهت اصلاح سند مراجعه کنید.

سعید
1 سال قبل

باسلام
چندسال پیش جهاد کشاورزی به کشاورزان با شرایط تراکتور قسطی میداد یکی از این شرایط داشتن گواهینامه تراکتور بود بنده هم چون گواهینامه نداشتم به برادرم که گواهینامه نامه داشت گفتم اقدام کرد،و سند به نام ایشان صادر شد،منتها تمام کارهای مربوطه مثل پرداخت قسط و سایر اقدامات رو من انجام دادم،حال ایشون ادعای مالکیت کرده! آیا راهی هست جلوی ادعای مالکیت را بگیرم؟

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  سعید

سلام شما می توانید تمامی مبالغ پرداختی را از برادر خود مطالبه کنید .و اگر شاهد یا توافق نامه ای داشته باشید نسبت به مالکیت تراکتور بر علیه برادر خود اقدام کنید .

وحید
1 سال قبل

سلام. بنده مالک زمینی مسکونی در روستایی میباشم. همسایه ما هنگام صدور سند به مامور تبت اعلام کرده که زمین من نیز متعلق به ایشان است و کل زمین من بعنوان بخشی از ملک ایشان در سند رسمی لحاظ شده. الان ورثه همسایه موافق پس دادن زمین به من هستند. برای اصلاح سند چه اقدامکی باید انجام شود و به کجا باید مراجعه کرد؟ ضمنا چون همسایه متخلف در بخشی از زمین من ساخت و ساز کرده، ورثه می خواهند به ازای آن مقدار از زمین من که زیر بنا رفته است، معوض آن را از بخش ساخته نشده زمین به من بدهند؟ از نظر قانونی مشکلی ندارد و میشود تقاضای سند کرد؟

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  وحید

سلام اگر ورثه همسایه مشکلی برای پس دادن زمین ندارد بهتر است که آن مقدار زمین شما در دفتر اسناد رسمی به شما منتقل گردد و بابت الباقی موضوعات هم با یکدیگر به قیمت روز با یکدیگر توافق و صورتجلسه کنید ، در غیر این صورت حتما بابت تنظیم دادخواست و اقامه دعوی با وکیل مشورت نمایید و در صورت تمایل می توانید جهت احذ مشاوره تخصصی و یا قبول وکالت توسط وکلای ملکی با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ یا ۰۹۱۲۱۰۰۱۶۱۴ در تماس باشید.

مهدی
1 سال قبل

سلام، اگر بنده سنده ملکیو قبل از پاس شدن چک به نامه خریدار بزنم، ولی تو مبایعنامه ذکر شود که اگر با وجود این که سند رو به نامه خریدار زده ام و اکر چک هایش پاس نشود، سند باید باطل شود و به نام فروشنده برگردد، این کار قانونیست یا نه؟

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  مهدی

سلام بله میتوانید با مراجعه به محاکم حقوقی سند را باطل و به نام خود برگردانید،

یحیی
1 سال قبل

سلام ما یک زمین کشاورزی داریم که قولنامه ای خرید کریم و سند مادر داره و تو این سند مادر دو تا پلاک ثبتی به اسم صاحب سند هستش و اون پلاک دیگه رو فروختن شهرداری و شهرداری سند زده واسه خودش ولی اشتباهی پلاک زمین مارو زده و ورثه های اون فروشنده الان رو شهرداری شکایت کردن که ما همون پلاک که شما زدید رو بهتون فروختیم در حالی که زمین ما ۱٫۵ هکتار هستش و زمین شهرداری ۴ هکتار هستش و ما مدارک خریدمون تکمیل و کامل هستش . الان ما باید چه کار کنیم .

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  یحیی

سلام باید مدارک خود را به دادگاه ارائه کنید . برای بررسی مدارک و ارائه مشاوره تخصصی و قبول وکالت با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ و یا ۰۹۱۲۱۰۰۱۶۱۴ تماس بگیرید.

حمید
1 سال قبل

سلام پدر وپدربزرگم ۳۰سال قبل زمینی باهم خریداری وبنا ساختن ولی سندشش دانگ بنام پددبزرگم خورده وتقسیم نامه دستی تنظیم شده که تاریخش قبل ازسندرسمی است که سه دانگ ازشش دانگ متعلق به پدرم است.ایا ازنظرقانون دارای اعتباراست.باتشکر

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  حمید

سلام بله امکان پی گیزی وجود داردو باید تایید و تنفیذ آن را از دادگاه حقوقی مطالبه کرد . در صورت تمایل جهت مشاوره تخصصی و یا انجام موضوع مورد وکالت با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ تماس بگیرید.

Reza
1 سال قبل

سلام
پسرعموی پدربزرگ بنده زمانی‌که فوت می‌کند یک پسر بین راهی دارد.
پدر بزرگ بنده ،اون بچه رو حمایت و نگهداری میکنه و حتی شناسنامه اون بچه رو به نام خودش ثبت میکنه(یعنی اسم خودش رو به عنوان نام پدر بچه ثبت میکنه).
بعد چند سال و بالغ شدن اون بچه،پدر بزرگ بنده ،دختر خودش رو به اون بچه میده و در کنار منزل خودش یه قطعه زمین به اون (یعنی داماد خودش)میده که برا خودش خانه ایی بسازه.
داماد بعد چند سال مهاجرت میکنه و زمین مارو به خودمون تحویل میده.
بنده هم حدود ۱۵ سال بعد از مهاجرت اون شخص،اقدام به ساخت و ساز کردم و حدود ۱۵ سال بعد ساخت و ساز، سند رسمی را دریافت کردم.
درزمان دریافت سند، شورای محل که وظیفه جمع آوری مدارک رو به عهده داشته،بدون اجازه بنده،یه قرار داد عادی تنظیم کرده که داماد پدربزرگ بنده رو به عنوان فروشنده و بنده رو به عنوان‌ خریدار معرفی کرده و خودش به جای خریدار و فروشنده امضا کرده.(در قرداد هيچ مبلغی ذکر نشده).
حالا حدودا بعداز ۳۵ سال واریثین داماد پدر بزرگ بنده اقدام به باطل کردن سند کرده‌اند و گفتن که اون قرارداد جعلی هست. در صورتی که قبلا یک بار دیگه شکایت کردن و نتونستن ثابت کنن که زمین متعلق به آنهاست.و بنده هم این حکم رو به عنوان یک لایحه در این شکایت جدید ثبت کرده ام.
لطفا راهنمایی کنید که در قبال اون قرارداد عادی چه جوابی پس بدم؟

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  Reza

سلام باید مدارک شما بررسی شود جهت مشاوره تخصصی در صورت تمایل با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ تماس بگیرید.

محمدحبیبی
1 سال قبل

سلام وخسته نباشید من وبرادرم درسال ۹۷ یک قطعه زمین را در رامسر کاملا قانونی وبعداز گرفتن استعلامات قانونی خریداری کرده ایم واکنون دو سند تک برگ هرکدام سه دونگ داریم الان بعداز ۵ سال ستاد حصرت امام مدعی شده که این زمین ها متعل به ماست و ما علیه مالک اولیه که مجهول مکان است حکم از دادگاه اصل ۴۹ داریم و مالکی که زمین را به شما فروخته سند دفترچه ای ماده ۱۴۷ داشته وبه شما فروخته آیا ستاد می تواند سند تک برگ ما باطل کند؟

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل

سلام مدارک شما باید بررسی شود . امکان احقاق حقوق شما وجود دارد . در صورت تمایل با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ تماس بگیرید.

سارا
1 سال قبل

سلام من قول نامه ای دارم دو دانگ از سند به نام من و چهار دانگ به نام همسرم میباشد ایشان یکبار با مراجعه به ثبت و درخواست شش دانگ به نام خود کرده بودند اما موفق نشدن الان باز هم دنبال انجام این کار است آیا امکان این کار برای ایشان هست و میتوانند انجام دهند به صورت پنهانی ؟

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  سارا

سلام اگر وکالت داشته باشد بله . در غیر این ضورت خیر.

محمدجدی
1 سال قبل

سلام
زمین ارثیه پدرم راخریده ام سال۸۷بامدرک اصلاحات ارضی ومباهینامه عموی من سال۸۶همین زمین راسندثبتی گرفته باضافه باغ هم کنارزمین داشته همه یک سندبنام خودش صادرکرده بدون امضای پدرمن پیگیراسنادی که عموم برای اداره ثبت اراعه داده شدم عمو هم طبق سنداصلاحات ارضی مشابه سند پدرم اراعه به ثبت داده وثبت برایش سندصادرکرده فقط
تنهاتفاوت سندهای اصلاحات ارضی سندپدرم سه ماه زودترازسندعموصادرشده بوددرسال۱۳۴۵. اداره اصلاحات ارضی حالا من بایدچه اقدامی انجام بدهم باتشکر۰۹۱۷۷۷۱۶۰۸۷

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  محمدجدی

سلام.جهت پاسخ تخصصی با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ تماس حاصل فرمایید

Mehdi Besharati
1 سال قبل

با عرض سلام ملکی حدود ۱۳ سال پیش به بنده به ارث رسیده است و بنده حدود ۲سال نیز اون ملک و سند گرفته ام واین ملک کشاورزی و قسمتی مسکونی بوده ومن هم داخل این زمین خونه درست کردم دور گیری کردم درخت کاشتم مجوز برداشت آب گرفتم لوله کشی قطره ای کردم ولی الان وراث از بنده شکایت کردن بابت ابطال سند

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل

سلام اگر ملک مشاع و متعلق همه ورثه باشد سند به میزان سهم الارث سایر ورثه باطل می گردد در غیر این صورت مشکلی نیست.

حسین جعفری
1 سال قبل

سلام خسته نباشین بنده پدرم سه دانگ ازشش دانک ومادریک دانگ ازشش دانگ اپارتمان خودشان رابه من انتقال داده اند ودرسندتک برگی مادرم زده انتقال قطعی ولی درسندتک برگی من زده تبدیل مشاعی طبق بند م ب ث ۳۰۱ . درصورتی که چون پدرومادربه من انتقال داده اند اشتباهی برای مادرم زده قطعی وبرای من زده تبدیل مشاعی طبق بند ۳۰۱ م ب ث . و در دفترخونه ایم که رفتیم گفتند اشتباه ثبتی وباید برید قسمت املاک و اونجا رسیدگی کنند .خاستم توضیح بیشتری ازتون بخام ومن بیشتر راهنمایی کنید که اصلا این حرف درسته یا مشگل جای دیگری است لطفا کمکم کنید 🙏💚💚

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ تماس بگیرید.

ماهان طالبی
1 سال قبل

بنده نا خانوادگی مو تغییر دادم ولی هنوز در سند ملکی نام قدیمم هسن وهنوز برای اصلاح ان به جایی مراجعه نکردم باید جی کار کنم در مراحل ابتدایی؟

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل

باید به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کنید.

رسول محمدی
1 سال قبل

سلام حدود ۹ساله درگیر یک پیش خرید هستم. حکم الزام تنظیم سند گرفتم، ولی بدلیل اینکه آپارتمان ماده ۱۰۰ وشاکی خصوصی ودو باردیوان عدالت حکم تخریب داده. الان حدود ۳سال اجرای احکام انجام نشده اگه دنبال الزم به تنظیم سند برم باید ساختمان تخریب شود و شاکی خصوصی داره، مالک (سازنده) ۲واحد آن از خودش است چون با شاکی خصوصی ازش مبلغ بالا خواسته وتخریب دارد موضع انتقال سند را رها کرده من بلاتکلیف هستم. چه کنم؟
متأسفانه بدلیل اعتماد تمام پول را داده ام گیر افتادم من را راهنمایی کنید

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل

سلام از طریق اجرای احکام می توانید نسبت به توقیف اموال و تنظیم سند به نام خود اقدام کنید.

فرهاد محمدی
1 سال قبل

سلام، بنده سال ۹۸ زمینی را خریدم و مبلغ ۴ دانگ آن را پرداخت کردم و قولنامه هم تنظیم کردیم، اما هنگام انتقال سند، طرف قولنامه را دستکاری کرده بود که منتفی شد و در حد قولنامه ماند، بعد از چند ماه مشخص شد، سند بنام شخص دیگری انتقال یافته، و آن شخص الان در حال ساخت و ساز میباشد، بنده از طریق مراجع قانونی شکایت تنظیم کردم و در مرحله کیفری رای به محکومیت فروشنده داده شد، سوالم اینه الان با این رای، آیا امکان ابطال سند وجود دارد یا خیر، تکلیف ساختمان ساخته شده چه میشود؟

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل

سلام.جهت پاسخ تخصصی با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ تماس بگیرید

اکبر
1 سال قبل

سلام
من امسال یک دستگاه آپارتمان خریدم. در سند تک برگ مالک قبلی قید شده بود ” سند قبلی از نوع اصلی به شماره …. به علت اختیارات قانونی ثبت ابطال گردید” و من به این مورد توجه نکردم.
الان سند تک برگ من صادر شده و این مورد در آن قید نشده.
میخواستم بدونم منظور از این متن چیست و آیا ملک و سندش مشکلی داشته و داره؟

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  اکبر

سلام از اداره ثبت باید پی گیری کنید . ولی در هر صورت اگر الان سند تک برگ به نام شما صادر شده است اصولا مشکلی وجود نخواهد داشت.

حیدرزاده
1 سال قبل

سلام
برای خرید زمین کشاورزی که از قبل فروشنده بین ۳فرزند خود همین زمین را صلح نامه تنظیم کرده هست چه متنی فروشنامه ای باید نوشت

Admin
8 روزها قبل

با سلام ، جهت مشاوره با شماره تلفن ۰۹۱۲۱۰۰۱۶۱۴ در تماس باشید.

آقای شهسواری
1 سال قبل

سلام وعرض خسته نباشید،سال۹۸اراضی عمه ام راخریدم عمه ام۲۰سال دربهزیستی بودپسرعمه ام ایشان رابه دفترخانه آوردوامضای پسرعمه ام به عنوان شاهدنیزهست یک سال بعدکه اراضی گران شد برای عمه ام حکم حجرازتاریخ۹۵گرفت وبعدازچندجلسه دادگاه حکم به نفع آنهاشدحتی درخواست ابطال حجررادادم امابازتاثیری نداشت،آبان ماه سال۱۴۰۰حکم ابطال سندآمده اماازآن تاریخ تاالان اجرای احکام کاری انجام نداده ومرانخواسته تاسندراباطل کندطی چندروزگذشته نیزعمه ام فوت کرده،سوال اولم این است چرااجرای احکام هنوزکاری نکرده؟سوال دومم این است آیامن میتوانم ازپسرعمه ام به جرم کلاهبردارشکایت کنم چون سال۹۸پول زخریدزمین رابه حساب پسرعمه ام واریزکردم

Admin
8 روزها قبل

با سلام ، جهت مشاوره با شماره تلفن ۰۹۱۲۱۰۰۱۶۱۴ در تماس باشید.

محمد
1 سال قبل

سلام.ما سال۹۸زمین که یک طویله داشت و مال برادرزاده ام بود با او معاوضه کردم با یک زمین مشترک ک داشتیم که سهم من در ان برای برادرزاده ام و سهم او ک متصل به خانه من است برای من و در عوض من نیز یک طویله در هروقت ک تونستم براش بسازم و زمین هم مساحت بیشتری داشت قبول کرد ک بدون هیچ ادعایی با زمین من ک کمتربود معاوضه کند حالا بعد چندسال ک طویله را انداختم من صاحب دو فرزندهم شدم میگوید زمین من بیشتر بوده بایدپول اضافه زمین رو بدی قانون حق به کی میده؟آیا دادگاه قسم رو مبنا قرار میده؟

Admin
احسان سهرابی
8 ماه ها قبل
Reply to  محمد

سلام آیا توافقات خود را مکتوب کرده اید و یا خیر ؟ در هرصورت همه چیز به نحوه شکایت و دادخواست ایشون دارد تا زمانیکه دادخواست نداده است اظهارنظر فنی امکان پذیر نیست .

احسان
1 سال قبل

با سلام
ما چند قطعه زمین کشاورزی داریم که به متراژ ۵ هکتار هستن داخل یک سند و یه قطعه جداگانه داریم به متراژ نیم هکتار که سند جداگانه برای خودش دارد ،که پدر بنده در سال ۹۶ اون قطعه ای که نیم هکتار هست رو به یه آشنا فروخت و پدر من در سال ۱۴۰۰ فوت کرد و ما امسال برای انحصارورثه که زمین ها رو به نام مادرم بزنیم متوجه شدیم که داخل ثبت سند زمین ۵ هکتاری اشتباهی به نام اون خریدار زده شد و سند نیم هکتاری به نام ما مونده ، و برگه دست نوشته ای هم داریم که نیم هکتار به اون آقا فروختیم ، حالا ما نمیدونیم ثبت اشتباه کرد یا نه و آیا اگه شکایت کنیم حکم دادگاه چی هست و جهت اطلاع الان اون زمین های ۵ هکتاری رو ما داریم کشت میکنیم و اون آقا هم زمین نیم هکتاری رو ، لطفا بنده رو راهنمایی کنید با تشکر

Admin
احسان سهرابی
8 ماه ها قبل
Reply to  احسان

سلام قطعا می بایستی مدارک و مستندات شما بررسی شود نا بتوانیم دادخواست صحیح و قانونی تنظیم شود . در هر حال سند قابلیت ابطال دارد و می بایستی از طریق مراجع حقوقی اقدام شود . در صورت تمایل جهت مشاوره تخصصی با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ و یا شماره ۰۹۱۲۱۰۰۱۶۱۴ تماس بگیرید .

جهاندیده
11 ماه ها قبل

سلام، من مهریه ام رو گذاشتم اجرا و هنوز توقیف اموال نشده و همسرم یک هفته بعد از آن ملکی که در آن ساکن بودیم و به نام شهر دیگری زده، و یا مبایعه نامه آورده برای یک سال قبل از اجرا گذاشتن مهریه، من به عنوان فرار از دین شکایت کردم ولی دادیار حکم وحدت رویه داد، با رئیس دادگستری صحبت کردم گفتن که باید سند و یاطل کنی، الان من چطور میتونم سند رو باطل کنم و بعد طرح درخواست فرار از دین بدم

Admin
احسان سهرابی
9 ماه ها قبل

سلام با طرح دادخواست حقوقی مبنی بر اثبات معامله صوری ومعامله به قصد فراد از ادای دین می توانید به نتیجه برسید . در صورت تمایل جهت تنظیم دادخواست و یا قبول وکالت با شماره ۰۹۱۲۱۰۰۱۶۱۴ تماس بگیرید.

شهریار
11 ماه ها قبل

ملکی رو وکالت داده ام که در وکالت نوشته شده بعداز رفع موانع اقدام به فروش و صلح خواهد شد ولی طرف بدون رفع موانع بدون در خواست از دادگاه علیه من برای رفع موانع اقدام به سند کرده است و بدون گرفتن بلا مانع سند دریافت کرده است الان رفع موانع موجودشامل تبدیل مشاعات به ساخت ضایع شدن قسمتی از ملک که سند خورده ضایع شدن راه پله قبلی و در قسمت جدید اجرای پله واسانسور و بلاخره احداث یک طبقه در ساختمان آیا من با این دلایل میتوانم درخواست ابطال سند کنم

Admin
احسان سهرابی
8 ماه ها قبل
Reply to  شهریار

سلام برای مشاوره تخصصی نیاز به بررسی مدارک و اسناد می باشد ، در صورت نمایل جهت بررسی مدارک با موسسه تماس بگیرید.

کيهان
10 ماه ها قبل

باسلام بنده ۴دنگ از خونه مادریم رو زیر قیمت حقیقش خریداری کردم ومبلغ رونقدی دادم آیا وارثین می‌توانند برای باطل کردن آن اقدام نمایند

Admin
احسان سهرابی
9 ماه ها قبل
Reply to  کيهان

سلام بستگی به نحوه تنظیم قرارداد شما بامادر و همچنین نحوه طرح دعوی از سوی وراث دارد

مژگان غفارزاده
10 ماه ها قبل

سلام .۳۰ سال سند اپارتمانی در طبقه اول بنام پدرم و بعد بعنوان ورثه بنام من شده . اما طبقه دوم تحت تصرف پدرم و من بوده . حال بعد ۳۰ سال می‌بایست جابجا بشیم . قبول نمی‌کنند و می‌گویند در ابتدا سند نویس اشتباه ثبت کرده و پدرانمان سابقا خودشون اطلاع داشتند و شما باید موافقت به تصحیح سند کنید . آیا دادگاه بنده رو مجاب می‌کند؟؟

Admin
احسان سهرابی
9 ماه ها قبل

سلام جهت مشاوره تخصصی می بایستی مدارک و مستدات شما بررسی گردد در صورت تمایل می توانید با موسسه تماس بگیرید.

محمد
9 ماه ها قبل

با سلام سند مالکیت اینجانب طی یک قرارداد مالی در دادگاه اول من که حکم به ضررم داده بودن باطل شد ولی به نام خواهان پرونده من نشد در دادگاه دوم مدارک مستند ارائه دادم و برنده شدم حالا اداره ثبت اعلام کرده که سند قبلی اعمال ماده ۷۱شده و باطل شده برای اعاده به وضع سابق باید از دادگاه نامه بیاوری و دادخواست بدم چه دادخواستی بدم

Admin
احسان سهرابی
9 ماه ها قبل
Reply to  محمد

سلام باید مدارک و احکام صادره بررسی شود تا دادخواست دقیق و موافق با قانون تنظیم گردد . در صورت تمایل جهت مشاوره تخصصی و ارسال مدارک با شماره ۰۹۱۲۱۰۰۱۶۱۴ تماس بگیرید .

نیما
9 ماه ها قبل

سلام.زمینی کشاورزی ۵۰ سال پیش پدرم بصورت قولنامه دستی و محلی در روستا خریداری نموده و به بنده که فرزندش هستم فروخته و من ۷ سالی میشه که شش دانگ تک برگ گرفتم و حالا فرزندان مالک سابق زمین بعد از فوت پدرشان ادعای ابطال سند را دارند.
آیا این امکان وجود داره سند را باطل کنند؟؟
ممنونم

رضا
8 ماه ها قبل

سلام وقت بخیر.
بنده آپارتمان خریدم بعداز دو سال متوجه شدیم که سند واحد ما و واحد روبرو جابجا شده.یعنی اون توی واحد ما نشسته و ما توی واحد اون.
به نظر میرسه سهل انگاری سازنده و صاحب کل ساختمان باشه.
حتی طبقه بالایی هم مثل طبقه ما سندشون جابجا شده.
امکان داره همسایه های روبرو چون زودتر اومدن رفتن و واحد رو به نما رو انتخاب کردن.
ضمنا توی سندی که به اسم ماست متراژ بزرگتره و ما پول بیشتری به فروشنده دادیم.

Admin
8 روزها قبل
Reply to  رضا

با سلام ، جهت مشاوره با شماره تلفن ۰۹۱۲۱۰۰۱۶۱۴ در تماس باشید.

مریم
7 ماه ها قبل

سلام
اگر مبایعه نامه ایی دارای اشکال باشد و طرف مقابل حاضر به رفع اشکال نباشد و من هم تمایل به فسخ نداشته باشم چکار باید بکنم ؟

Admin
8 روزها قبل
Reply to  مریم

با سلام ، جهت مشاوره با شماره تلفن ۰۹۱۲۱۰۰۱۶۱۴ در تماس باشید.

بهرام
7 ماه ها قبل

سلام با عرض سلام و خسته نباشید
در سال نود شش دانگ یه قطعه باغ خریداری کردم الان همسایه غربی ادعا میکنه قسمتی از زمینش تو سند بنده اشتباه ثبت شده در خواست اصلاحیه سند بنده رو داره سنده بنده درسال ۱۳۳۰ به ثبت رسیده سند بنده قول نامه ی نیست ان زمان توسط اداره ثبت به ثبت رسیده میشه راهنمایی بفرمایین

Admin
احسان سهرابی
6 ماه ها قبل
Reply to  بهرام

سلام برای اظهارنظر تخصصی می بایستی مدارک و مستندات طرفین بررسی شود

احمد
6 ماه ها قبل

سال ۸۸ در اجرای ماده ۱۳۳ برنامه چهارم برای زمین های روستایی سند صادر کردند متاسفانه زمین من که حدود ۴۵۰ متر بود در سند رسمی ۳۶۷ متر و در کروکی ثبتی ۴۰۰ متر مساحت شده و زمین مجاور من از ۲۰۰ متر به ۲۱۵ متر مساحت و سند صادر شده. الان از من شکایت کرده که تصرف عدوانی کردم و در دادگاه حقوقی مطرح شده ، قاضی هم قرار کارشناسی صادر کرده و کارشناس هم گفته من ملک محاور را تصرف کردم. چگونه میتونم ثابت کنم که سند من در تعیین حدود اربعه و متراژ کمتر مساحت شده است و من برای اثبات این موضوع فقط شهود دارم .

Admin
8 روزها قبل
Reply to  احمد

با سلام ، جهت مشاوره با شماره تلفن ۰۹۱۲۱۰۰۱۶۱۴ در تماس باشید.

رضا
4 ماه ها قبل

باسلام ما قطعه زمین کشاورزی داریم ک برا ی قسمتی سند اودند و الان طط مراحلی به نتیجه رسیدیم که جانمایی اشتباهه و اداره ثبت هم کارشناسش تایید کرده برای باطل کردن سند باید دادگاه بریم یا خوداداره ثبت میتونه باطلش کنه؟؟اگه بریم دادگاه دادخواست چی ارائه بدیم؟

Admin
احسان سهرابی
4 ماه ها قبل
Reply to  رضا

سلام درخواست اصلاح سند در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک و دعوی ابطال سند در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می باشد،

Admin
احسان سهرابی
3 ماه ها قبل
Reply to  رضا

سلام مرجع اصلاح سند اداره ثبت و مرجع ابطال آن دادگاه می باشد . بابت مشاوره تخصصی و بررسی مدارک در صورت تمایل با موسسه و یا شماره ۰۹۱۲۱۰۰۱۶۱۴ تماس بگیرید .

مهدی
3 ماه ها قبل

سلام.پدرم با مادرم که از شوهر اولش یه بچه داشته ازدواج می‌کنه و چون زمان قدیم بوده و تو روستا زندگی میکردن برا بچه شناسنامه نگرفته بوده پدر ش وقتی با پدر من ازدواج می‌کنه اسم بچه رو تو شناسنامه پدر من میارن.حالا بچه ادعای ارث از پدری داره پدرم مرحوم شده و هم شاهد داریم که بچه از پدر من نیست هم خود مادرم اینو قبول داره و اینکه پدر واقعی بچه هم زنده اس آیا میتونم از طریق دادگاه اقدام کنم که حق ارث از پدرم ندارن یا ن ممنون میشم راهنمایی کنید

Admin
احسان سهرابی
1 ماه قبل
Reply to  مهدی

بسلام بله می توانید درخواست نفی نسب و اصلاح شناسنامه بدهید . در صورت تمایل جهت مشاوره تخصصی با موسسه تماس بگیرید

هومن
2 ماه ها قبل

درود بر شما، جهت سند آپارتمان من بجای شمال شرقی، شمال غربی درج شده، و این در حالی است که ملک شمال غربی مساحت کمتری دارد و سند آن نیز درست می باشد. در سند تفکیکی سایر طبقات هم جهت ها درست می باشد. من برای اصلاح جهت سند چه باید بکنم ؟

Admin
احسان سهرابی
1 ماه قبل
Reply to  هومن

سلام می بایستی به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کنید و درخواست اصلاح سند کنید

علی
29 روزها قبل

با عرض سلام بنده سال ۷۵ یک قطعه زمین ۲۰۰ متری در یک شهرک که مربوط به سازمان مسکن شهرسازی بود خریداری کردم و سند زدم بعد زمین رو ساختم, حالا بعد از گذشت این همه سال اداری ثبت جلوی نقل وانتقال سند رو به ما نمیدهد . بعد از پرس وجو, اداره ثبت گفت سند اداره مسکن شهر سازی ابطال شده و با حکم دادگاه شما اجازه نقل وانتقال سند را ندارید, گفته شده چون سنداداره مسکن شهر سازی باطل شده به تب الباقی سند های صادر شده در شهرک نیز باطل است .
سوال این است که آیا چنین چیزی هست که الباقی سند ها باطل شود

برچسب ها

  #ابطال سند مالکیت #ابطال قرارداد #ابطال مبایعه نامه #ابطال معامله #ابطال و اصلاح سند مالکیت #اثر واخواهی نسبت به سایر اشخاص #اصلاح سند مالکیت #اصلاح قرارداد #اصلاح معامله #اقاله #دعوی ابطال اجراییه #فسخ قرارداد #فسخ معامله #مبایعه نامه #موسسه حقوقی رأی مثبت

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها