تجدیدنظر خواهی در امور کیفری

تجدیدنظر خواهی در امور کیفری

در خصوص احکام کیفری نیز همچون احکام حقوقی قانون گذار برای هریک از طرفین حق تجدیدنظرخواهی را در نظر گرفته است. با این حال در این خصوص موارد و شرایط خاصی را تبیین نموده است که نیازمند شرح و توضیح بیشتر می باشد.

ماده ۴۲۶ تا ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مرجع تجدیدنظر در احکام کیفری شعبی خاصی است که در دادگاه تجدیدنظر استان به این امر اختصاص یافته است. در غیر از مواردی که احکام دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است، استثنائا مواردی وجود دارد که اعتراض به آنها در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد.

مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

مرجع فرجام خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز دیوان عالی کشور است.

در خصوص اعتراض به آراء کیفری، باید دانست مواردی از احکام وجود دارد که توسط قانون قطعی شمرده شده است. این به آن معناست که این احکام قابل تجدیدنظر نیست. با شناختن این استثناء، هر حکمی که شامل این موارد نباشد غیر قطعی و قابل تجدیدنظر هست.

مواردی که قانون آن احکام را قطعی دانسته است در ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان گردیده است:

الف) مواردی که جرائم ارتکاب یافته از جمله تعزیرات درجه هشت باشد.

(جرائم تعزیری درجه هشت شامل جرائمی است که مجزات آنها به این شرح است : ۱- حبس تا سه ماه

۲- جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال    ۳- شلاق تا ده ضربه)

ضمنا به موجب قانون موارد زیر استثنای بند الف می باشد:

اولا: ” قرار بایگانی کردن پرونده ” مذکور در ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی

دوم: ” قرار تعلیق تعقیب ” مذکور در ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی

سوم: ” قرار توقف تحقیقات ” مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

چهارم: اعتراض دادستان در خصوص توبه موضوع ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی

پنجم: جرائمی که مجازات آن صرفا جزای نقدی درجه ۸ باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و رایی که در شورا صادر شده است غیر قطعی است – ماده ۹ و ۲۷ قانون شورای حل اختلاف)

ششم: در مورد اطفال و نوجوانان تمامی آراء غیر قطعی و قابل اعتراض هستند.

ب) جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتیکه میزان یا جمع آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

نکته ی مهم آن که جرائم مشمول عنوان حد و قصاص همواره قابل تجدیدنظر می باشد.

همچنین به موجب تبصره ی ماده ۴۲۷ در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر همان مجازات قانونی اولیه (یعنی آنچه در قانون به عنوان مجازات اصلی ذکر شده است و نه مجازاتی که پس از جایگزین کردن تعیین میگردد) است.

بنابراین آرای قابل تجدیدنظر در دو دسته ی حکم و قرار قابل بررسی هستند:

احکام : اعم از محکومیت و برائت

قرارها : شامل منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، قرار اناطه ، قرار تعویق صدور حکم ، قرار  رد دادخواست واخواهی و یا رد دادخواست تجدیدنظر خواهی منوط بر اینکه اصل دعوی نیز قابل تجدیدنظر باشد.

غیر از موارد فوق که بیان گردید ، سایر مواردی که قابل فرجام خواهی (اعتراض در دیوان عالی کشور) هستند به شرح زیر است:

ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی : آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

مواردی وجود دارد که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه یا ارش و یا ضرر و زیان است که در اینصورت مطابق قانون اگر هریک از جنبه های مذکور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

در ضمن اگر طرفین دعوی به هر دلیل حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی را از خود ساقط نمایند، قانون به آن تصمیم ترتیب اثر می دهد اما بازهم طرفین در خصوص “صلاحیت دادگاه” یا “قاضی صادر کننده ی رای” ، همچنان حق تجدیدنظرخواهی خواهند داشت.

مهلت درخواست و یا دادخواست تجدیدنظرخواهی و فرجام برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای و یا انقضای مهلت واخواهی است.

قرار بایگانی کردن پرونده (مذکور در ماده ۸۰) و قرار نظارت قضایی (مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۴۷) ظرف مهلت ۱۰ روز قابل اعتراض است.

ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مهلت اعتراض نسبت به رای صادره از دادگاه نظامی جنگ ظرف ۷۲ ساعت (۳ روز) قابل اعتراض خواهد بود (ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی)

آیین رسیدگی در اعتراض به جرائم نیروهای مسلح – ماده ۶۳۴ تا ماده ۶۳۸

با اینحال هرگاه تقاضای تجدید نظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏ کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادر کننده رای ابتدا به عذر او رسیدگی می نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند. 

افرادی که حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف – محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او

ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان

پ – دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات

حال باید دانست از چه جهاتی میتوان از حکم صادره تجدیدنظر خواهی یا فرجام نمود؟

ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی جهات تجدیدنظر را به شرح زیر برشمرده است:

جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود.

 نکته ی مهم و قابل توجه آن است که دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است، رسیدگی می کند.

اگر طرفین تنها نسبت به رای کیفری تجدیدنظر یا فرجام خواهی نموده باشند، پس از درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی  به این درخواست رسیدگی خواهد شد اما اگر در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم هرگونه ادعایی داشته باشند، می بایست مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم نمایند، مگر اینکه چنین درخواستی نسبت به جنبه یکیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم بصورت توامان تقدیم شده باشد.

به موجب قانون هرگاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادر کننده رای نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می کند.

همچنین هرگاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می گردد.

تجدید نظر خواه یا فرجام خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رای نخستین یا تجدید نظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه تجدید نظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدید نظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای نخستین ارسال کند.

در صورتی که تجدید نظر‏ خواهی یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می کند.

آرائی که در مرحله تجدید نظر صادر می شود، قطعی است.

 

موسسه  حقوقی وکلای رای مثبت با همکاری تعدادی از بهترین وکلای جعل اسناد و دکترین حقوق و اساتید دانشگاه،سالیان طولانی در قبول دعاوی کیفری سابقه داشته و توانسته رضایتمندی بالای موکلین خویش را بدست آورد.

وکلای  موسسه با تجربه و دانش کافی خود توانسته اند بهترین راهکار را برای به نتیجه مطلوب رساندن این دعاوی ها به کار گیرند و موکلین را از داشتن یک همراه متخصص وکیل کیفری  مطمئن سازند.

یک وکیل پایه یک دادگستری یا وکیل کیفری در تهران به علت تجربه بالای کاری خویش در این شهر، آشنایی کافی به مراجع و مراکز مرتبط با این دعاوی ها را دارد و به همین واسطه می تواند تسلط بیشتری داشته و نتیجه بهتری را کسب نماید.

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
22 Comments
قدیمی ترین
جدیدترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
امیر
4 سال ها قبل

سلام خسته نباشید . من در دادگاه بدوی رای به نفع من صادر شد . اما دوباره طرف مقابل من رفت اعتراض زد با وجود اینکه هیچ مدرکی ندارد و فقط با پارتی از من شکایت کرد و دروغ می‌گوید .
الان پرونده ما رفته شعبه تجدید نظر ۶۷ تهران که پیگیری کردم گفتن وقت احتیاطی خورده به پرونده. من الان باید چیکار کنم که پرونده زودتر به جریان بیفته. ممنون میشم راهنمایی کنید.

Admin
احسان سهرابی
3 سال ها قبل
Reply to  امیر

سلام در وقت احتیاطی می توانید به شعبه مراجعه کنید و ببینید قاضی چه دستوری در پرونده صادر کرده است و از ایشان درخواست کنید زودتر حکم صادر کنند .

سعید
2 سال ها قبل

سلام خسته نباشید. دادگاه کیفری به خاطر نبردن شاهد به دادگاه حکم تبرئه متهم پرونده داده شده. شاهدهای من بخاطر تهدید متهم به دادگاه نیامدن ومن هم این موضوع دردادگاه گفتم.وهم ضابط نیروی انتظامی که معاینه محل رفته تحقیق کرده نوشته که همسایه ها از متهم ترسیده وشهادت نمدهند. متهم باچاقو بصورت من زده.من برای دادگاه تجدید نظر باید چه کار کنم.

Admin
احسان سهرابی
2 سال ها قبل
Reply to  سعید

سلام اگر می توانید شهود را به دفتر اسناد رسمی ببرید و اضهاراتشون را در آنجا ثبت و گواهی امضا بگیرید . در صورت تمایل جهت مشاوره تخصصی با شماره ۸۹۳۵۱ تماس گیرید.

آفتاب
2 سال ها قبل

سلام وقت بخیر
یکی از آشنایان ما را ب جرم حمل بار مسروقه که خودش از مسروقه بودن آن بار بی خبر بود دستگیر کردندو چند روز بازداشت شد و بعد از رضایت شاکی ها تبرئه شد. بعد از دستگیری ایشان مأورین ایشان را ب شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند و خسارت زیادی ب ایشان وارد کردند که نامه پزشکی قانونی هم موجود هست و حتی موقع ورود ب زندان برای بازداشت نوشته اند سر تا پا زخم… ایشان از مامورین شکایت کردند و مدارک را ارائه دادند و حاضرند سوگند هم بخورند که کار ایشان بوده ولی بدون اینکه ایشان را ب دادگاه بخوان قرار منع تعقیب مأمورین رو صادر کردند که در صورت عدم اعتراض ایشان تبرئه میشن. سوال ما از شما اینه آیا مدارک ما( نامه پزشکی قانونی، نامه زندان مبنی بر سرتا پا زخم بودن و سوگند ایشان) دلایل کافی برای ثابت شدن جرم مأمورین نیست؟ اگر اعتراض بکنیم تأثیری خواهد داشت؟ ب نظر شما چیکار کنیم ما؟

Admin
احسان سهرابی
2 سال ها قبل
Reply to  آفتاب

سلام برای اثبات ادعای خود باید دلیل ارايه نمایید . مثلا شهادت شهود و اگر شاهد ندارید به قسم شرعی استناد نمایید.

امیر تیموری
1 سال قبل
Reply to  آفتاب

سلام
من به همراه همسرم ۲ سال پیش مورد خفت گیری از طرف افراد ناشناس قرار گرفتیم که من دچار خونریزی مغزی و شکستگی فک از دوناحیه شدم و حدود یک ماه در بیمارستان بستری بودم و همسرم هم دچار شکستگی سر و انگشت شد الان بعد از دو سال متهمین شناسایی نشدند قاضی دستور توقف پرونده را صادر کرده و استناد کرده به ماده ۱۰۴ آیین دادرسی کیفری و ۱۰ روز زمان اعتراض داده شده لطفا راهنمایی بفرمایید ما باید چکار کنیم بابت زیان های جسمی و روحی و تمام مخارجی که متقبل شده ایم ممنون

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل

سلام اگر متهمین را پیدا نکردید . می توانید به صندوق جبران خسارت های جانی و مالی جهت دریافت دیه خود مراجعه کنید.

رضا
2 سال ها قبل

سلام ،من شکایتی از سوء استفاده از جعل در دادگاه کیفری انجام دادم منتها با مدارک مستند من باز رای به نفع طرف مقابل من داده شد ،من اعتراض با رای زدم و رای من به تجدید نظر شهرستان شعبه ۱۰۱ارجاع شد اونجا هم در رای گفته شد به علت نبود مدارک کافی رای قطعی صادر شد ،ایا من میتونم در مراجع بالاتر شکایت و اعتراض کنم؟لطفا راهنمایی کنید ،ممنونم

Admin
احسان سهرابی
2 سال ها قبل
Reply to  رضا

با سلام رای دادگاه تجحدیدنظر استان قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد . اگر رای صادره قرار باشد می توانید با ارایه مدارک و دلایل جدید مجدد شکایت کنید .

محمد اصغری
1 سال قبل

سلام چند وقت پیش من با چند نفر درگیر شدم دچار شکستگی بینو کبودی چشم انگشت اینا شدم ک پلاک ماشینو برداشتم ولی متهم نیومد دادگاه وپزشکی قانونی دیه برید ولی یدفه اومده میکه من نبودم اصلا گردن نگرفت ولی دادگاه توفیق ماشینو داد فیش گفت باید بذاره الان چی میشه داستانش؟؟

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل

سلام به دادگاه شاهد معرفی کنید . در نهایت متهم محکوم به پرداخت دیه شما می شود.

امیر
1 سال قبل

سلام امیر هستم
در یک درگیری ک متهم من را مورد ضرب و جرح با چاقو قرارداداست و من به همراه دوست خود محل درگیری را ترک کرده و به بیمارستان منتقل شدیم که در آن حادثه ۲نفر شاهد هستن و بعد از دانستن اینکه من شکایت کرده ام از ریش صفیدان محل ۱ نفر را درب منزل من فرستاده ک از من رضایت بگیرد
و بعد چند روز رای نهایی را صادر کرده و مرا متهم کرده ک چرا از محل درگیری متواری شدید ۱۰ روز هم فرصت دارم تا تجدید نظر کنم
از شما خواهش میکنم بهم بگید که من چگونه تجدید نظر کنم

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  امیر

سلام در صورت تمایل جهت تنظیم دادخواست تجدید نظر با موسسه تماس بگیرید.

الیاس
1 سال قبل

سلام من یک ایکس ۳۳ از شخصی خریداری کردم و قولنامه خرید به نام خودم موجوده با کلیه مدارک یک ۱۱۱هم که قولنامه واگذاری به من موجوده هست معاوضه کردم و یک برگه چک از خودم به شخص x33دادم شخص که ۱۱۱رو بهم داد برای من کار میکردم بنده ایکس ۳۳را در خواف به کسی که ۱۱۱رو ازش خریدم امانت دادم بعد ده روز درخواست امانت خود را کردم خودرو x33 را نداد و من خودرو رو به زور ازش گرفتم و رفتم ماشین موتورش مشکل خورده بود دادم نمایندگی تعمیرات کنه طرف رفته ازم به جرم سرقت شکایت کرده برای ماشین خودم و تویه دادگاه هم منو محکوم کرده با این که این همه مدارک جلوی قاضی گذاشتم الان حکم داده برگشت مال ربوده شده و شیش ماه زندان داده ۲۰روز وقت تجدید نظر کمکم کنید زندگیم این کلاه بردار میخواد ببره

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  الیاس

سلام در صورت تمایل با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ تماس بکیرید

sara
1 سال قبل

سلام ایا به رای برائت متهم ،که نماینده دادستان درجایگاه مدعی اللعموم ،دردادگاه کیفری ۲/صادرکرده ،میشود اعتراض کرد ؟ لازم به ذکراست در دادسرا بازپرس کیفرخواست متهم راصادرکرده وبه شعبه فرستاده وپس ازان معاون دادستان برائت انهارا صادرگرده ، ایا اعتراض میشه کرد؟

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  sara

سلام بله شاکی خصوصی حق اعتراض به حکم دادگاه را دارد.

ارمان
9 ماه ها قبل

سلام..از من برای مزخنت تلفنی شکایت شد و به دادگاه مراجعه کردم …بعد از پیدا کردن طرف اومدن رضایت دادن …بغد از ۲۰ روز دوباره ابلاغیه اومده که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده …مشکلی داره ؟ خیلی میترسم

Admin
احسان سهرابی
7 ماه ها قبل
Reply to  ارمان

سلام اگر رضایت داده شده مشکلی نیست چون اسم شما در پرونده ثبت شده برایتان پیامک و یا ابلاغیه آمده است

بهرام
9 ماه ها قبل

سلام
در جعل رضایت واطلاع قبلی مدعی جعل چه تاثیری دارد – طرف شکایت کرده که امضا من جعل شده بعد تو دادگاه گفته شده خودت تلفنی رضایت دادی که از طرف من امضا کن ولی انکار میکند لطفا راهنمایی کنید

Admin
احسان سهرابی
7 ماه ها قبل
Reply to  بهرام

سلام شخصی که جعل کرده باید در دادگاه از طریق شهادت شهود ثابت کند که آن شخص خود گفته که من رضایت دارم و به جای من ذیل رضاتنامه را امضا کن .در غیر این صورت به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مجازات میگردد

برچسب ها

  #احکام غیر قطعی #احکام قطعی #تجدیدنظر خواهی در امور کیفری #جرائم تعزیری #دادگاه تجدیدنظر استان #دیوان عالی کشور #فرجام خواهی در امور کیفری

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها