مورد علاقه 0

کاهش مبلغ اسمی سهام

تغییرات سرمایه در شرکت های سهامی بخش دوم:کاهش سرمایه