مورد علاقه 0

کاهش سرمایه

تغییرات سرمایه در شرکت های سهامی بخش دوم:کاهش سرمایه
تغییرات سرمایه در شرکت های سهامی بخش نخست: افزایش سرمایه