مورد علاقه 0

کاهش تعداد سهام

تغییرات سرمایه در شرکت های سهامی بخش دوم:کاهش سرمایه