مورد علاقه 0

هیئت مدیره

تغییرات سرمایه در شرکت های سهامی بخش نخست: افزایش سرمایه