مورد علاقه 0

متهم

آیا کلانتری (ضابط دادگستری) مجاز به نگه داری متهم می باشد؟
قرارهای تامین کیفری در یک نگاه