مورد علاقه 0

قائم مقام قانونی

ورشکستگی
اصل نسبی بودن قراردادها