مورد علاقه 0

آیا ضابط دادگستری می تواند متهم را تحت نظر نگه دارد؟

ضابطان دادگستری و تکالیف آنان