ماده 264

ماده ۲۶۴
تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
۱ – به وسیله وفای به
۲ – به وسیله اقاله
۳ – به وسیله ابراء
۴ – به وسیله تبدیل تعهد
۵ – به وسیله تهاتر
۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها