support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

جعل اسناد ، کلاهبرداری و فروش مال غیر

از مهمترین و رایج ترین جرایم در سال های اخیر جرایم علیه اموال می باشد که مبتلا به بسیاری از اشخاص جامعه است.کلاهبرداری جزء این جرایم قرار می گیرد که مانوری متقلبانه برای بردن مال دیگری است . امروزه این جرم جزء بیشترین پرونده های ورودی سیستم قضایی می باشد . جعل اسناد و فروش مال غیر نیز جزء دسته جرایم اقتصادی است که معمولا افراد کلاهبردار از این جرایم برای رسیدن به اهداف خود استفاده می نمایند . پیچیده بودن این جرایم بررسی و رسیدگی دقیق و تخصصی را الزامی می نماید.گروه وکلای رای مثبت با بکارگیری وکلای متخصص و خبره در زمینه جرایم اقتصادی می تواند حافظ منافع موکلین خود باشد .