شکواییه

مرجع رسیدگی کننده : شعبه ۱۰۵۴دادگاه عمومی کیفری مجتمع قضایی عدالت 

موضوع دادرسی : توهین، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نگهداری مشروبات الکلی

نام طرفین دادرسی : محمد علی … و محمد امین …. و احمد …..

تارخ جلسه : ۲۷/۱۱/۸۸

گزارش:

از : پایگاه یکم پلیس اطلاعات و امنیت

به : سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۱ تهران

موضوع : کسب دستور

سلام علیکم

احتراماً حسب گزارش عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی مقارن ساعت ۱۰ صبح ۱۵/۹/۸۸ پس از صدور فرمان ایست به یک دستگاه خودروی سواری پژو به شماره انتظامی …………. که سرنشین مرد داشت آنها بدون توجه به عنوان پلیس با سرعت به سمت یکی از مأمورین، از محل متواری و شروع به حرکات نمایشی کرده و ابتدای خ پسیان به صورت ورود ممنوع داخل خیابان شده که با گشت شب منطقه مواجه و به صورت ورود ممنوع، وارد خیابان عارف شده که با ازدحام خودروها مواجه شده و متوقف شدند که سرنشینان با سرپیچی از فرمان پلیس و عدم ارائه مدارک از خودروها پیاده و شروع به فحاشی و جوسازی نسبت به مأمورین در انزار عمومی و سپس شروع به درگیری فیزیکی به آنها نموده که یکی از آنها بطری مشروب را از داخل خودرو به بیرون پرتاب نموده که باقیمانده آن ضبط گردیده است.

در نهایت سرنشینان خودرو با عربده کشی و فحاشی وسیله نقلیه خود را رها نموده و از محل متواری شدند لذا با توجه به فرار متهمین وسیله نقلیه مذکور متوقف و به پارکینگ دلالت (رسالت) داده شده است.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها