باب دوم‌ - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود