مورد علاقه 0
قوانین قانون مدنی جلد اول - در اموال کتاب دوم - در اسباب تملک قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات‌ باب اول‌ - در عقود و تعهدات به طور کلی‌ فصل سوم - در اثر معاملات مبحث اول - در قواعد عمومی‌

ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵

ماده ۲۱۹
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

ماده ۲۲۰
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.

ماده ۲۲۱
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲
در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده ۲۲۳
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴
الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ماده ۲۲۵
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

 

یکی از مهم‌ترین دعاوی حقوقی دعاوی مربوط به امور قراردادها و مطالبه خسارات قراردادی می باشد موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با حضور وکیل حقوقی و متخصص در امور حقوقی از جمله وکیل قرارداد و با تجربه قبول وکالت مجموعه‌های معظمی همچون بانک آینده و سپه و دهها شرکت داخلی و بین المللی از موکلین خود در مواجه با دعاوی قراردادی حمایت تخصصی می نماید . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مبحث امور قراردادها خدمات خود را به دو صورت توسط وکیل امور قراردادها ارائه می دهد:
الف) تنظیم انواع قراردادهای مورد نیاز موکل شامل تنظیم مبایعه نامه ،قولنامه ،صلح نامه ،جعاله ،هبه و غیره
ب)قبول وکالت در انواع دعاوی قراردادی ازجمله فسخ ،ابطال یا انفساخ قرارداد و مطالبه ثمن و خسارات قراردادی و غیره