مورد علاقه 0
قوانین قانون مدنی جلد اول - در اموال کتاب دوم - در اسباب تملک قسمت اول - در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه باب ششم‌ - در شکار

ماده ۱۷۹ تا ماده ۱۸۲

ماده ۱۷۹
شکار کردن موجب تملک است.

ماده ۱۸۰
شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.

ماده ۱۸۱
اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم‌ کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲
مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.