مورد علاقه 0
قوانین قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده - مصوب ۱۳۷۵ فصل سی ام - جرائم رایانه‌ای - مصوب ۱۳۸۸ بخش دوم - آئین دادرسی فصل دوم - جمع آوری ادله الکترونیکی مبحث سوم - ارائه داده‌ها

ماده ۷۶۳

ماده ۷۶۳
ماده ۷۶۳به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.