مورد علاقه 0
قوانین قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده - مصوب ۱۳۷۵ فصل سی ام - جرائم رایانه‌ای - مصوب ۱۳۸۸ بخش دوم - آئین دادرسی فصل دوم - جمع آوری ادله الکترونیکی مبحث دوم - حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

ماده ۷۶۲

ماده ۷۶۲
ماده ۷۶۲به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.