مورد علاقه 0
قوانین قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده - مصوب ۱۳۷۵ فصل سی ام - جرائم رایانه‌ای - مصوب ۱۳۸۸ بخش دوم - آئین دادرسی فصل دوم - جمع آوری ادله الکترونیکی مبحث اول - نگهداری داده‌ها

ماده ۷۶۰ تا ماده ۷۶۱

ماده ۷۶۰
ماده ۷۶۰به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.

ماده ۷۶۱
ماده ۷۶۱به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.