support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0
قوانین آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها بخش دوم‌ - اداره امور ساختمان‌ فصل چهارم‌ - حفظ و نگاهداری تعمیر بنا

ماده ۲۶ تا ماده ۲۷

ماده ۲۶
در صورتی که بین شرکاء توافق شده باشد که‌ هزینه‌های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینه نگاهداری و عملیات یک جزء از تأسیسات فقط به عهده بعضی از شرکاء باشد، فقط همین شرکاء ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به‌ این هزینه‌ها تعیین تکلیف خواهند نمود.

ماده ۲۷
مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب‌ می‌کند به‌ منظور تأمین هزینه‌های ضروری و فوری‌، وجوهی به‌ عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت دارند.