support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0
قوانین آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها بخش دوم‌ - اداره امور ساختمان‌ فصل سوم‌ - هزینه‌های مشترک‌

ماده ۲۳ تا ماده ۲۵

ماده ۲۳
شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های‌مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمتهای مشترک‌ بنا مصرف می‌شود، طبق مقررات زیر مشارکت نمایند:
در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های‌ مشترک پیش‌بینی نکرده باشند، سهم هریک از مالکین یا استفاده‌کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت‌ زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب‌، گازوئیل‌، آسفالت‌ پشت بام و غیره به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد از قبیل‌ هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان‌، متصدی آسانسور، هزینه‌ نگاهداری تأسیسات‌، باغبان‌، تزیینات قسمتهای مشترک و غیره‌ به‌طور مساوی بین مالکین یا استفاده‌کنندگان تقسیم می‌گردد.
تعیین‌سهم هر یک از مالکین یا استفاده‌کنندگان با مدیر یا مدیران می‌باشد.
تبصره- چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت‌ آن استنکاف نماید، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های‌ مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری‌ مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده‌، به مالک‌اصلی نیز مراجعه نمایند.

ماده ۲۴
هریک از شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینه‌ مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه وتقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم‌ رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به مراجع صلاحیت‌دار قضائی مراجعه کند.

ماده ۲۵
هزینه‌های مشترک عبارتست از:
الف- هزینه‌های لازم برای استفاده‌، حفظ و نگاهداری عادی‌ ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه‌.
ب- هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران‌.