مورد علاقه 0

تاجر ورشکسته

ورشکستگی
وکیل ورشکستگی (قرارداد ارفاقی)